تبلیغات
.:: دانشجوی دامپزشکی ::. - مبارزه با بروسلوز در گاو ، گوسفند و بز
.:: دانشجوی دامپزشکی ::.
میزان مدنیت یک جامعه را از رفتار مردم آن با حیوانات میتوان تشخیص داد.(مهاتما گاندی)
صفحه اصلی پست الکترونیک آخبر خوان تماس با مدیر طراح قالب
به وبلاگ دانشجوی دامپزشکی خوش آمدید
مبارزه با بروسلوز در گاو ، گوسفند و بز
بروسلوز یكی از مهمترین بیماری ها ی مشترك انسان و حیوان میباشد كه علایم بالینی آن در حیوانات بیشتر به صورت سقط جنین دیده میشود .این بیماری در انسان چهرههای متفاوت دارد و ممكن است باعث ایجاد انواع مختلف اختلالات در دستگاه ادرای -تناسلی، اندام های حرکتی، سیستم قلبی-عروقی، سیستم عصبی، دستگاه گوارش، سیستم تنفسی و سیستم ایمنی بدن گردد .درمان این بیماری دشوار بوده و در بهترین شرایط حداقل نیاز به دهها روز تجویز آنتیبیوتیك دارد .بروسلوز در ایران بیماری بومی است و آلودگی در همه نقاط كشور دیده میشود و سالانه هزاران نفر در اثر تماس با دام آلوده و یا استفاده از فراوردههای دامی آلوده، مبتلا به بروسلوز میشوند.

به ادامه مطلب بروید
ر چند که اساس پیشگیری و كنترل بیماری تب مالت در انسان،به كنترل و ریشهكنی آن در حیوانات مربوط می گردد ولی در عمل مبارزه با بروسلوز در حیوانات بدلیل تعدد گونه ها و بایو تایپ های باكتری عامل بیماری، مخازن و ناقلین متعدد و متنوع آن، مقاومت طولانی مدت عامل بیماری در محیط های مختلؾ پیچیده بوده و كسب موفقیت در كشورها به وضعیت جؽرافیائی آن كشور، وضعیت بیماری در آن منطقه، فرهنگ و وضعیت پرورش دام، همكاری زنجیره ای سازمان های دولتی و دامداران، بنیه علمی و توان عملیاتی آن كشور بستگی دارد.

مبارزه با بروسلوز گاوی , گوسفندی و بزی
بروسلوز گاوی كه در اثر باكتری بروسلا آبورتوس ایجاد میشود هر چند که از جنبه بیماری های مشترك نسبت به بروسلوز گوسفندی كه در اثر بروسلا ملیتنسیس ایجاد میگردد از اهمیت كمتری برخوردار می باشد .اما خسارات اقتصادی آن در اثر سقط جنین، كاهش تولید شیر و عقیمی و نازایی و از دست رفتن ارزش اقتصادی دا مها بسیار زیاد است .لذا از جنبه اقتصادی از اهمیت زیادی برخودار می باشد .دام ها ی مبتلا به بروسلوز معمولا ا در اولین آبستنی متعاقب آلودگی سقط نموده و در هنگام سقط و تا مدتی پس از آن با دفع ترشحات بشدت آلوده رحمی ، باعث آلودگی محیط ، مزارع و مراتع گردیده و موجب انتشار بیماری و آلودگی سایر حیوانات و انسان میشوند . دفع باكتری از شیر دام های مبتلا به بروسلوز یكی دیگر از را ههای مهم انتشار بیماری است.

رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه ای در گاوداری ها
رعایت اصول امنیت زیستی در دامداری ها از جمله تمیز نمودن و ضدعفونی جایگاه آلوده به محتویات سقطی و زایمانی بوسیله مواد ضدعفونی کننده مناسب، شعله دادن ، جداسازی دام های سقط كرده بطور انفرادی تا تعیین تکلیف نهائی ، دفن یا سوزاندن جنینهای سقط شده، جداسازی دام های زایمان نموده از گله بمدت حداقل یک هفته به منظور پاک شدن ترشحات پس از زایش و در صورت احتمال بروسلوز، كاهش قابل ملاحظه باكتری بروسلا در
محیط و ....

واکسیناسیون در گاوداریها
 • گوساله واكسیناسیون سالیانه تمامی گوساله های ماده نابالػ و تکرار آن در زمان بلوغ
 • واكسیناسیون گوساله های ماده ۴ تا ۲۱ ماهه با واكسن دز كامل آربی ۱۲ یا ایریبا
 • واكسیناسیون کلیه گاو های ماده اعم از آبستن و ؼیر آبستن با واكسن دز كاهیده آربی ۱۲ یا ایریبا و  تكرار آن هر دو سال یکبار
 • لازم به ذكر است كه واكسن بروسلوز ایمنی كامل ایجاد نمی نماید .چنانچه دام واکسینه در محیط آلوده به ترشحات سقطی و زایمانی دفع شده از دا مهای مبتلا به بروسلوز، قرار گیرد با شكست سد ایمنی، به بروسلوز مبتلا خواهد شد.
 • رعایت زنجیره سرد واكسن از هنگام تحویل واكسن تا زمان تزریق به بدن دام
 • تكان دادن مداوم شیشه های حاوی واكسن آماده تزریق از هنگام شروع بكار تا پایان كار واكسیناسیون  به منظور دریافت دز واحد در هر راس دام
 • هر دز از واكسن دز كامل آربی ۱۲ معادل ۱ میلی لیتر و هر دز از واكسن دز كامل ایریبا معادل ۱ میلی لیتر میباشد كه باید بطریق زیرجلدی در ناحیه پشت كتؾ تزریق گردد.
 • هر دز از واكسن دز كاهیده آربی ۱۲ یا ایریبا معادل ۱میلی لیتر میباشد كه باید بطریق زیرجلدی در ناحیه پشت كتؾ تزریق گردد.
 • قبل از واكسیناسیون سلامت ظاهری دام را در نظر داشته و از واكسیناسیون دام های بیمار و تب دار خودداری گردد.
 • به منظور پیشگیری از هرگونه سقط مکانیکی متعاقب مایه کوبی در گاوهای آبستن سنگین، در صورت عدم توانائی دامدار در مقید نمودن دام ، از مایه کوبی گاوهای آبستن بالای ۱ ماه خودداری گردد

خون گیری و آزمایش خون

 • گوساله های ماده بالای ٤ ماه، تلیسه ها، گاوهای ماده بالػ و گاو نر داشتی با رعایت شرایط و ضوابط بهداشتی، خونگیری انجام می گیرد .
 • درگاوداریهای آلوده یا دارای دام راکتور مثبت بروسلوز، خونگیری فقط از دام های ماده بالای ۲۱ ماه اجباری میباشد.
 • درگاوداریهای فاقد راکتورمثبت بروسلوز که سق ط جنی ن ناشی از بروسلو ز یا مشکوک به بروسلوز در آنجا گزارش نشده است، خونگیری فقط از گاوهای شیری الزامی می باشد.
 • ابتدا تست ؼربالگری رزبنگال جهت تشخیص اولیه بروسلوز انجام و سپس نمونه های رزبنگال مثبت جهت انجام آزمایشات تکمیلی یا تائیدی مجدد اا آزمایش خواهند شد.
 • در حال حاضر روش روتین در تشخیص بروسلوز آزمایش سروآگلوتیناسیون رایت و دو مرکاپتو اتانول میباشد و درصورت امکان انجام سایر آزمایشات معتبر، جایگزین مناسب تست تکمیلی سروآگلوتیناسیون رایت و دو مرکاپتو اتانول در تشخیص بروسلوز گاوی، آزمایش الایزای ؼیرمستقیم یا الایزای رقابتی میباشد.
 • تفسیر نتایج آزمایشات روتین سروآگلوتیناسیون رایت و دو مرکاپتو اتانول با توجه به سن دام، تاریخ  واكسیناسیون ، نوع واكسن استفاده شده و اطلاع كامل از سابقه بروسلوز در گاوداری و با الگو گرفتن از جدول تفسیر نتایج حاصل از آزمایشات سرولوژیكی، به عهده كارشناس خبره شاغل در بخش مبارزه با بیماری های مشترك انسان و دام می باشد .

نتایج تست بروسلوز

از گوساله، تلیسه و گاوی كه بر اساس جدول فوق راکتور مشكوك تلقی گردیده ، 3 تا 4 هفته بعد خونگیری مجدد بعمل می آید .چنانچه در این مرحله نتایج آزمایشات تكمیلی همچنان مشكوك گزارش گردد تفسیر نتایج آزمایشات رایت و تو.ام.ای بشرح زیر میباشد.
الف -اگر عیار آزمایش رایت نسبت به مرحله قبل ثابت، افزایش یا احتمالا ا کاهش یابد، ولی عیار آزمایش تو.ام.ای نسبت به مرحله قبل افزایش داشته باشد، دام راكتور مثبت تلقی گردیده و به كشتارگاه اعزام خواهد شد.
ب -اگر در عیار آزمایش رایت افزایش همراه با ثبات عیار آزمایش تو.ام.ای نسبت به مرحله قب ل مشاهده گردید، دام راكتور مثبت تلقی گردیده و به كشتارگاه اعزام خواهد شد.
ج -اگردر عیار آزمایش رایت ثبات یا کاهش همراه با ثبات یا کاهش عیار آزمایش ت و.ام.ای نسبت به مرحله قبل مشاهده گردید دام مشکوک نوبت دوم منظور گردیده و جهت تعیین تكلیؾ نهائی، مرحله سوم خونگیری ( 3 تا ۴ هفته بعد ( لازم می باشد .در مرحله سوم خونگیری چنانچه همراه با کاهش عیار آزمایش رایت مرحله سوم نسبت به مرحله اول عیار آزمایش تو.ام.ای مرحله سوم نسبت به مرحله اول نیز کاهش داشته باشد دام منفی منظور گردیده وضمن رها شدن در داخل گله لازم است نتایج آزمایشات انجام شده در پرونده مربوطه ثبت گردد .ودرغیر این صورت دام راكتور مثبت تلقی گردیده و به كشتارگاه اعزام خواهد شد.
د - اگر در عیار آزمایش رایت افزایش همراه با کاهش عیار آزمایش تو.ام.ای نسبت به مرحله قب ل مشاهده گردید دام مشکوک نوبت دوم منظور گردیده و جهت تعیین تكلیؾ نهائی، مرحله سوم خونگیری ) 3 تا ۴ هفته بعد )لازم می باشد.در مرحله سوم خونگیری چنانچه همراه با کاهش عیار آزمایش رایت مرحله سوم نسبت ب ه مرحل ه اول، عیار آزمایش تو.ام.ای مرحله سوم نسبت به مرحله اول نیز کاهش داشته باشد دام منفی منظور گردیده وضمن رها شدن در داخل گله لازم است نتایج آزمایشات انجام شده در پرونده مربوطه ثبت گردد .ودرغیر این صورت دام راكتور مثبت تلقی گردیده و به كشتارگاه اعزام خواهد شد.

کشتار گاوهای مبتلا

 • چنانچه براساس پاسخ آزمایشگاه ، گوساله، تلیسه یا گاوی بعنوان راكتور بروسلوز شناخته شد بلافاصله نشانه گذاری و تحت نظر دامپزشکی در محلی كاملاا مجزا از سایر دام ها نگهداری و حداكثر ظرف مدت ۲۱ روز پس از نشانه گذاری به كشتارگاه اعزام خواهد شد .
 • چنانچه براساس پاسخ آزمایشگاه ، از نمونه های مرضی ارسال شده به آزمایشگاه باکتری بروسلا جدا سازی و شناسائی گردید، تلیسه یا گاو آلوده در اسرع وقت نشانه گذاری و تحت نظر دامپزشکی در محلی كاملا مجزا از سایر دام ها نگهداری و حداكثر ظرؾ مدت ۴0 ساعت پس از نشانه گذاری به كشتارگاه اعزام خواهد شد.
 • در یكی از كشتارگاههای مورد تایید سازمان در پایان كشتار روزانه تحت نظ ارت باز رس بهداشت ی كشتارگاه و نماینده اداره کل دامپزشکی استان، دام بروسلوزی كشتار میگردد .كشتارگاه موظؾ است در همان رو ز اسنا د مربوطه را گواهی و امضاء نموده و به نماینده اداره کل دامپزشکی استان تحویل نماید .بدیهی است كادر بازرس بهداشتی شاؼل باید بطور جدی اصول ایمنی فردی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی را در طی این مرحله
  رعایت نمایند.
 • پس از ضبط کامل اندام های ادراری و تناسلی، جنین، پستان، کبد، طحال،ؼدد لنفاوی، روده ها و ریه ها و نظارت بر معدوم سازی آنها بطریق بهداشتی چنانچه قلب و لاشه دام های مورد نظر توسط بازرس بهداشتی در كشتارگاه قابل مصرؾ تشخیص داده شوند در اختیار مصرؾ کننده قرار خواهد گرفت.
بروسلوز در گوسفند و بز
بروسلوز گوسفندی و بزی كه بیشتر در اثر باكتری بروسلا ملیتنسیس ایجاد میشود از نظر بیماری های مشترك اهمیت زیادی دارد و بیشتر موارد بروسلوز انسانی در جهان را شامل میگردد .همچنین این بیماری به سبب سقط جنین های گسترده در گوسفند و بز و ایجاد خسارات اقتصادی هنگفت از جنبه اقتصادی نیز مورد توجه می باشد.

واکسیناسیون گوسفند و بز
 • جهت پیشگیری از بروسلوز در گوسفند و بز واكسیناسیون سالیانه تمامی بره ها و بزؼاله های ماده نابالغ و تکرار آن در زمان بلوغ
 • تمامی بره و بزغاله های ماده بالای 3 ماه تا یك ماه قبل از جفت گیری ) ترجیح اا 3 تا 0 ماه ( با واكسن دز كامل رو.وان بروش زیر جلدی یا قطره چشمی مایه كوبی میشوند.
 • گوسفندان و بزهای بال غ ماده با اولویت واكسیناسیون بصورت دو سالانه با واكسن دز كاهیده رو.وان بروش تزریقی یا با واكسن دز كامل رو.وان بروش قطره چشمی مایه كوبی میشوند.
 • مایه کوبی دام های نر پرواری ممنوع بوده و مایه کوبی دام های نر داشتی الزامی نمیباشد 
 • هر دوز كامل واكسن رو-وان معادل یك میلی لیتر بوده كه در زیر پوست ناحیه پشت كتؾ بره وبزغاله تزریق میگردد.
 • هر دوز كاهیده واكسن رو-وان معادل یك میلی لیتر بوده كه در زیر پوست ناحیه پشت كتؾ گوسفند و بز تزریق میگردد.
 • هر دز واكسن قطره چشمی رو-وان معادل یك قطره بوده كه داخل چشم بره ، بزؼاله، گوسفند و بز چكانده میشود.
 • واكسیناسیون دام های آبستن ) بجزء دا مهای آبستن نزدیک به زایش ( با واکسن رو-وان اعم از تزریقی و قطره چشمی ممنوع بوده و لازم است قبل از واكسیناسیون با در نظر گرفتن وضعیت گله و سلامت ظاهری دام از واكسیناسیون دام های آبستن و بیمار خودداری بعمل آید.
 • زمان مناسب جهت واكسیناسیون دام های بالػ ، آواخر آبستنی ) ۱ هفته مانده به زایش ) و بعد از زایش تا قبل از جفت گیری می یاشد .

تست و کشتار

 • روش شناسائی دام مبتلا در جمعیت گوسفند و بز از طریق كشت میكربی جنین سقط شده، شیر وترشحات رحمی و پی.سی.آر امكان پذیر میباشد.
 • تشخیص دام مبتلا از طریق كشت میكربی و پی.سی.آر محدود به موارد انفرادی بوده و در حجم وسیع در حال حاضر امکان پذیر نمیباشد.
 • آزمایش اولیه در تشخیص بروسلوز گوسفندی تست ؼربالی رزبنگال می باشد.
 • آزمایشات تکمیلی مناسب در تشخیص بروسلوز گوسفندی، به ترتیب اولویت و بر حسب امکانات موجود شامل آزمایش ثبوت مکمل ، آزمایش الایزای غیرمستقیم یا الایزای رقابتی و رزبنگال مودیفیه شده میباشد.
 • روش شناسائی دام رآکتور در جمعیت گوسفند و بز غیر واکسینه و یا گوسفند و بزی که ب یش از یکسال از زمان واکسیناسیون بروسلوز آنها گذشته باشد، ازطریق آزمایشات سروآگلوتیناسیون رایت و دو مرکاپتو اتانول ، طبق جدول زیرانجام پذیر است .

نتایج تست بروسلوزمبارزه با بروسلوز در گاو ، گوسفند و بز


نوع مطلب :
برچسب ها : بروسلوز گاوی، بروسلوز گوسفندی، بروسلوز بزی، تست بروسلوز، مبارزه با بروسلوز، واکسیناسیون بروسلوز، کشتار دام مبتلا به بروسلوز،
لینک های مرتبط : تست cmt تشخیص ورم پستان، تست سل گاوی، تشخیص تک سمی آلوده به مشمشه،

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
درباره وبلاگ


با سلام
امـین زمـانی پـور فـارغ الـتحـصیل رشـته دکـترای حرفـه ای
دامپزشکی هستم.

هـدف مـن از تــهـیـه ایـن وبـلاگ قـرار دادن اطـلاعـاتــی در
زمینه دامپـزشكی در دسترس دانشجویان و عـلاقـه مندان
به این رشته میباشد.
امیـد اسـت كـه مطـالب وبـلاگ مـفیـد واقـع شـود.

در صـورت داشـتن سـوال در زمـینه دامـپـزشـكـی میـتوانیـد
سـوالات خـود رادر بـخـش نـظـرات وارد كـرده كـه در اولـیـن
فرصت بـه آنهـا پاســخ داده مـیشـود و مـیتوانیـد در بـخـش
پاسخ به سوالات جواب خود را مشاهده نمایید.

یا اینکه به آدرس زیر ایمیل بفرستید.

ایمیل : aminzamanipor@gmail.com

کانال تلگرام : https://telegram.me/veterinarymedicine
مدیر وبلاگ : دکتر امین زمانی پور
آخرین مطالب
دوستان دامپزشک
نظرسنجی
نظر شما در مورد نرم افزار دامپزشک همراه چیست؟
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات دیگر
Check PageRank filesell
ایمیل به مدیر وبلاگ
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
کلیه حقوق این وبلاگ برای .:: دانشجوی دامپزشکی ::. محفوظ است